Seznam :

 • Strategie v oblasti řízení rizik
 • Tržní riziko
 • Kreditní riziko
 • Riziko vypořádání
 • Operační riziko
 • Organizační zajištění řízení rizik ve společnosti

Způsoby zajištění rizik

1.     Strategie v oblasti řízení rizik

Řízení rizik je úzce spjaté s obchodní strategií společnosti. Výše podstupovaných rizik vychází z objemu základního kapitálu společnosti, takže maximální výše podstupovaného rizika se rovná základnímu kapitálu společnosti, tj. 12 mil. Kč. Na základě disponibilního kapitálu stanoví vedení společnosti objemové limity otevřené devizové pozice, a to tak, aby disponibilní kapitál s definovanou pravděpodobností pokryl případné ztráty vzniklé z nepříznivého posunu devizových kurzů.

Celková výše podstupovaného rizika je rozdělena mezi riziko tržní a riziko kreditní v poměru 8:2, což znamená, že společnost má možnost maximální otevřené O/N pozice ve výši 80 mil. Kč a součet kreditních limitů stanovených na klienta (ze skupiny A-viz níže) je menší nebo roven 20 mil. Kč.

Toto rozdělení předpokládá u tržního rizika maximální očekávanou ztrátu plynoucí z otevřené pozice ve výši 10% objemu celkové otevřené pozice v Kč a u kreditního rizika 10% default rate na celkové pohledávky za klienty. Tyto odhady jsou s ohledem na stávající situaci na trhu dostatečně konzervativní. Ostatní rizika jsou nastavenými interními postupy eliminována.

Organizačně je za řízení rizik zodpovědný pracovník podpory prodeje. Je odpovědný za věcnou správnost deníku obchodů. Pracovník podpory prodeje kontroluje soulad mezi uzavřenými obchody (jak s klienty, tak s  bankami) a záznamy v deníku obchodů.

Pracovník podpory prodeje kontroluje dodržování pravidel řízení rizika stanovených vedením společnosti. Pracovník podpory prodeje pravidelně reportuje vedení společnosti aktuální přehled uzavřených obchodů a výši obchodní pozice (rozdílu mezi nakoupenými a prodanými aktivy ve všech měnách).

Z hlediska řízení rizik rozlišujeme následující typy rizik :

 • tržní riziko
 • kreditní riziko
 • vypořádací riziko
 • operační riziko

2.     Tržní riziko

Tržní riziko je představováno neočekávanou změnou situace a podmínek na trhu, která svým dopadem a rozsahem může vést ke vzniku ztráty na straně společnosti. U tržního rizika bude zajištění provedeno stanovením limitů na otevřenou devizovou pozici pro každou měnu a dále definicí  pravomocí jednotlivých obchodníků k uzavírání obchodů (objemové limity na 1 transakci).

Limity jsou nastaveny takto:

 • Jednatel 80 mil. Kč na jednu transakci, 80 mil. Kč jako otevřená devizová O/N pozice (součet všech měn)
 • Obchodník (jednatel) 10 mil. Kč na jednu transakci, 0 mil. Kč jako otevřená devizová O/N pozice

Maximální objem otevřené pozice společnosti přes noc je tedy 80 mil.Kč. Tato hodnota je součtem všech otevřených pozic v jednotlivých měnách.

O případné změně takto nastavených limitů rozhoduje jednatel společnosti, který udělí písemně pravomoce jednotlivým obchodníkům.

 1. Kreditní riziko

Kreditní riziko představuje vznik ztráty v důsledku nedodržení závazku protistrany, tzn. klienta (odstoupení od obchodu ze strany klienta a ztráta společnosti v důsledku uzavření otevřené pozice na trhu). Protože tento druh rizika je odvozen z důvěryhodnosti a spolehlivosti klienta, je třeba každému klientu přiřadit konkrétní rating.Finance sleduje u každého klienta celkem dva limity, a to:

 • limit celkových pohledávek za klientem
 • limit celkového klientem podstupovaného tržního rizika.

Podle těchto kritérií, resp. bonity dělí potom  klienty do 2 skupin s rozdílným přístupem k zajištění kreditního rizika daného klienta. Rozhodnutí, který klient patří do které skupiny, je plně v kompetenci jednatele společnosti. Doporučení a podklady jim předkládá pracovník podpory prodeje, a to ohodnocením finančních ukazatelů společnosti, zejména jejich likvidity, základního kapitálu a zkušeností z jejich působení na trhu a ze spolupráce s Finance (především spolehlivost, platební morálka).

Informace získává pracovník podpory prodeje zejména z výkazů klienta za poslední 2 roky činnosti a z údajů o spolupráci s klientem za poslední období (výše a počet jednotlivých obchodů, dodržení pravidel obchodování atd.). Informace o zařazení klienta do příslušné kategorie je evidována v dokumentaci klienta a každá změna zařazení je pracovníkem podpory prodeje okamžitě sdělena obchodníkovi.

Na základě stanovené strategie společnosti se klienti rozdělují do těchto 2 kategorií:

kategorie A

Jedná se o velmi bonitní klienty (většinou právnické osoby), se kterými má  dlouhodobou a bezproblémovou spolupráci. Tito klienti provádějí obchodní transakce na základě kreditního limitu, který je jim stanoven. Celková výše všech uzavřených obchodů jednoho klienta nesmí převýšit výši rizika, které je vyjádřeno kreditním limitem.

Výše rizika se odvodí z objemu obchodu podle následujícího klíče:

Produkt – výše rizika objemu transakce v %

Spot – 0%

kategorie B

Jedná se o méně bonitní klienty, s nimiž nemá  dostatečnou zkušenost nebo u nich není jasná finanční situace.

Počáteční strategie společnosti vychází z předpokladu, že všichni klienti budou zařazeni do skupiny B, a později podle vývoje spolupráce bude možné jejich přeřazení do skupiny A.

 1. Riziko vypořádání

Každý klient bude mít otevřen účet v některé z bank, které určí . Platební styk tak bude zjednodušen, což bude znamenat časovou úsporu při konečném vypořádání celé transakce.

Je povinností klienta zabezpečit si, aby peněžní prostředky byly připsány na účet společnosti v T-1[1], tak aby měl  možnost ověřit si v den T na stavu svého účtu, že peněžní prostředky má skutečně k dispozici. Ověření bude probíhat standardním způsobem, obvyklým a možným v každé jednotlivé instituci (telefonické on-line informace o stavu na účtu, internetové bankovnictví, apod.).

Zpravidla platí, že odeslání a  připsání prostředků na jiný účet v téže finanční instituci probíhá ve stejný den, pokud je platební příkaz podán do 13 hodiny daného dne, po této hodině pak odeslání a připsání na účet proběhne následující den.

Zpoždění platby (např. z důvodu chybného platebního příkazu, jeho opožděného podání, apod.) a tudíž znemožnění ověření si, že prostředky má skutečně  k dispozici, je chybou na straně klienta. Naopak Finance je povinnen zajistit si včasné odeslání peněžních prostředků zpět na účet klienta dle zvyklostí jednotlivých bank, přičemž obecně platí výše uvedené časy pro připsání plateb.

 1. Operační riziko

Operační riziko představuje možnost ztráty v důsledku nedostatků a chyb na straně Finance, např. odeslání finančních prostředků na chybný účet, ztráta z chybného vypočtení úroků, vznik chyby výpadkem informačního systému, apod. Protože je obtížné toto riziko kvantifikovat a řídit, bude Finance dbát na důslednou kontrolu správnosti všech údajů, dodržování vnitřních směrnic a předpisů, popř. se pojistí proti vybraným formám operačního rizika.

 1. Organizační zajištění řízení rizik ve společnosti
Separace odpovědností
Finance podporuje v rámci své organizace obchodování separaci odpovědností ve smyslu oddělení činností obchodních (komunikace s klientem a s bankou, uzavírání obchodů a odpovědnost za dodržení stanovených limitů a interních pravidel) a kontrolních (kontrola dodržení limitů, reporting jednatelům).
Dvojí kontrola uskutečněných obchodů

Pracovník podpory prodeje provádí kontrolu konfirmací jednotlivých obchodů s interními údaji od obchodníků a potvrdí obchod z hlediska věcné správnosti a dodržení pravidel řízení rizik v interním systému na sledování devizové pozice Finance.

Nepřetržité sledování a vykazování otevřené devizové pozice

Pracovník podpory prodeje vykazuje pravidelně jednatelům společnosti všechny uzavřené obchody za daný obchodní den a dále zasílá report plnění objemových limitů a celkového limitu otevřené pozice Finance.

Společnost vede za tímto účelem v elektronické podobě deník obchodů, který spravuje pracovník podpory obchodů.

[1] T=den vypořádání

Seznam :

 • Strategie v oblasti řízení rizik
 • Tržní riziko
 • Kreditní riziko
 • Riziko vypořádání
 • Operační riziko
 • Organizační zajištění řízení rizik ve společnosti

Způsoby zajištění rizik

1.     Strategie v oblasti řízení rizik

Řízení rizik je úzce spjaté s obchodní strategií společnosti. Výše podstupovaných rizik vychází z objemu základního kapitálu společnosti, takže maximální výše podstupovaného rizika se rovná základnímu kapitálu společnosti, tj. 12 mil. Kč. Na základě disponibilního kapitálu stanoví vedení společnosti objemové limity otevřené devizové pozice, a to tak, aby disponibilní kapitál s definovanou pravděpodobností pokryl případné ztráty vzniklé z nepříznivého posunu devizových kurzů.

Celková výše podstupovaného rizika je rozdělena mezi riziko tržní a riziko kreditní v poměru 8:2, což znamená, že společnost má možnost maximální otevřené O/N pozice ve výši 80 mil. Kč a součet kreditních limitů stanovených na klienta (ze skupiny A-viz níže) je menší nebo roven 20 mil. Kč.

Toto rozdělení předpokládá u tržního rizika maximální očekávanou ztrátu plynoucí z otevřené pozice ve výši 10% objemu celkové otevřené pozice v Kč a u kreditního rizika 10% default rate na celkové pohledávky za klienty. Tyto odhady jsou s ohledem na stávající situaci na trhu dostatečně konzervativní. Ostatní rizika jsou nastavenými interními postupy eliminována.

Organizačně je za řízení rizik zodpovědný pracovník podpory prodeje. Je odpovědný za věcnou správnost deníku obchodů. Pracovník podpory prodeje kontroluje soulad mezi uzavřenými obchody (jak s klienty, tak s  bankami) a záznamy v deníku obchodů.

Pracovník podpory prodeje kontroluje dodržování pravidel řízení rizika stanovených vedením společnosti. Pracovník podpory prodeje pravidelně reportuje vedení společnosti aktuální přehled uzavřených obchodů a výši obchodní pozice (rozdílu mezi nakoupenými a prodanými aktivy ve všech měnách).

Z hlediska řízení rizik rozlišujeme následující typy rizik :

 • tržní riziko
 • kreditní riziko
 • vypořádací riziko
 • operační riziko

2.     Tržní riziko

Tržní riziko je představováno neočekávanou změnou situace a podmínek na trhu, která svým dopadem a rozsahem může vést ke vzniku ztráty na straně společnosti. U tržního rizika bude zajištění provedeno stanovením limitů na otevřenou devizovou pozici pro každou měnu a dále definicí  pravomocí jednotlivých obchodníků k uzavírání obchodů (objemové limity na 1 transakci).

Limity jsou nastaveny takto:

 • Jednatel 80 mil. Kč na jednu transakci, 80 mil. Kč jako otevřená devizová O/N pozice (součet všech měn)
 • Obchodník (jednatel) 10 mil. Kč na jednu transakci, 0 mil. Kč jako otevřená devizová O/N pozice

Maximální objem otevřené pozice společnosti přes noc je tedy 80 mil.Kč. Tato hodnota je součtem všech otevřených pozic v jednotlivých měnách.

O případné změně takto nastavených limitů rozhoduje jednatel společnosti, který udělí písemně pravomoce jednotlivým obchodníkům.

 1. Kreditní riziko

Kreditní riziko představuje vznik ztráty v důsledku nedodržení závazku protistrany, tzn. klienta (odstoupení od obchodu ze strany klienta a ztráta společnosti v důsledku uzavření otevřené pozice na trhu). Protože tento druh rizika je odvozen z důvěryhodnosti a spolehlivosti klienta, je třeba každému klientu přiřadit konkrétní rating.Finance sleduje u každého klienta celkem dva limity, a to:

 • limit celkových pohledávek za klientem
 • limit celkového klientem podstupovaného tržního rizika.

Podle těchto kritérií, resp. bonity dělí potom  klienty do 2 skupin s rozdílným přístupem k zajištění kreditního rizika daného klienta. Rozhodnutí, který klient patří do které skupiny, je plně v kompetenci jednatele společnosti. Doporučení a podklady jim předkládá pracovník podpory prodeje, a to ohodnocením finančních ukazatelů společnosti, zejména jejich likvidity, základního kapitálu a zkušeností z jejich působení na trhu a ze spolupráce s Finance (především spolehlivost, platební morálka).

Informace získává pracovník podpory prodeje zejména z výkazů klienta za poslední 2 roky činnosti a z údajů o spolupráci s klientem za poslední období (výše a počet jednotlivých obchodů, dodržení pravidel obchodování atd.). Informace o zařazení klienta do příslušné kategorie je evidována v dokumentaci klienta a každá změna zařazení je pracovníkem podpory prodeje okamžitě sdělena obchodníkovi.

Na základě stanovené strategie společnosti se klienti rozdělují do těchto 2 kategorií:

kategorie A

Jedná se o velmi bonitní klienty (většinou právnické osoby), se kterými má  dlouhodobou a bezproblémovou spolupráci. Tito klienti provádějí obchodní transakce na základě kreditního limitu, který je jim stanoven. Celková výše všech uzavřených obchodů jednoho klienta nesmí převýšit výši rizika, které je vyjádřeno kreditním limitem.

Výše rizika se odvodí z objemu obchodu podle následujícího klíče:

Produkt – výše rizika objemu transakce v %

Spot – 0%

kategorie B

Jedná se o méně bonitní klienty, s nimiž nemá  dostatečnou zkušenost nebo u nich není jasná finanční situace.

Počáteční strategie společnosti vychází z předpokladu, že všichni klienti budou zařazeni do skupiny B, a později podle vývoje spolupráce bude možné jejich přeřazení do skupiny A.

 1. Riziko vypořádání

Každý klient bude mít otevřen účet v některé z bank, které určí . Platební styk tak bude zjednodušen, což bude znamenat časovou úsporu při konečném vypořádání celé transakce.

Je povinností klienta zabezpečit si, aby peněžní prostředky byly připsány na účet společnosti v T-1[1], tak aby měl  možnost ověřit si v den T na stavu svého účtu, že peněžní prostředky má skutečně k dispozici. Ověření bude probíhat standardním způsobem, obvyklým a možným v každé jednotlivé instituci (telefonické on-line informace o stavu na účtu, internetové bankovnictví, apod.).

Zpravidla platí, že odeslání a  připsání prostředků na jiný účet v téže finanční instituci probíhá ve stejný den, pokud je platební příkaz podán do 13 hodiny daného dne, po této hodině pak odeslání a připsání na účet proběhne následující den.

Zpoždění platby (např. z důvodu chybného platebního příkazu, jeho opožděného podání, apod.) a tudíž znemožnění ověření si, že prostředky má skutečně  k dispozici, je chybou na straně klienta. Naopak Finance je povinnen zajistit si včasné odeslání peněžních prostředků zpět na účet klienta dle zvyklostí jednotlivých bank, přičemž obecně platí výše uvedené časy pro připsání plateb.

 1. Operační riziko

Operační riziko představuje možnost ztráty v důsledku nedostatků a chyb na straně Finance, např. odeslání finančních prostředků na chybný účet, ztráta z chybného vypočtení úroků, vznik chyby výpadkem informačního systému, apod. Protože je obtížné toto riziko kvantifikovat a řídit, bude Finance dbát na důslednou kontrolu správnosti všech údajů, dodržování vnitřních směrnic a předpisů, popř. se pojistí proti vybraným formám operačního rizika.

 1. Organizační zajištění řízení rizik ve společnosti
Separace odpovědností
Finance podporuje v rámci své organizace obchodování separaci odpovědností ve smyslu oddělení činností obchodních (komunikace s klientem a s bankou, uzavírání obchodů a odpovědnost za dodržení stanovených limitů a interních pravidel) a kontrolních (kontrola dodržení limitů, reporting jednatelům).
Dvojí kontrola uskutečněných obchodů

Pracovník podpory prodeje provádí kontrolu konfirmací jednotlivých obchodů s interními údaji od obchodníků a potvrdí obchod z hlediska věcné správnosti a dodržení pravidel řízení rizik v interním systému na sledování devizové pozice Finance.

Nepřetržité sledování a vykazování otevřené devizové pozice

Pracovník podpory prodeje vykazuje pravidelně jednatelům společnosti všechny uzavřené obchody za daný obchodní den a dále zasílá report plnění objemových limitů a celkového limitu otevřené pozice Finance.

Společnost vede za tímto účelem v elektronické podobě deník obchodů, který spravuje pracovník podpory obchodů.

[1] T=den vypořádání