SKUPINA 1. INKASA A PLATBY ZA ZBOŽÍ

Skupina 1 se vztahuje na inkasa a platby spojené s vývozem a dovozem zboží, zpracováním a opravami zboží a finančním pronájem.
110 VÝVOZ ZBOŽÍ – inkasa za vyvezené zboží ve sjednané paritě včetně nákladů spojených s dodáním zboží, které jsou součástí fakturované ceny (např. náklady na přepravu, skladování, pojištění, provize, montáže, úroky), upravená o korigující položky (např. vratky, storna, slevy). Zahrnují se inkasa a platby v souvislosti s odkupem pohledávek (faktoring a forfaiting).

112 FINANČNÍ PRONÁJEM (LEASING) – VÝVOZ – inkasa a případné platby spojené s vývozem statků formou jejich pronájmu s následným prodejem, příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde k následnému prodeji; nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platební tituly skupiny 2 a 3).

120 DOVOZ ZBOŽÍ – platby za dovezené zboží ve sjednané paritě včetně nákladů spojených s dodáním zboží, které jsou součástí fakturované ceny (např. náklady na přepravu, skladování, pojištění, provize, montáže, úroky), upravené o korigující položky (např. vratky, storna, slevy). Zahrnují se inkasa a platby v souvislosti s odkupem pohledávek (faktoring a forfaiting).

122 FINANČNÍ PRONÁJEM (LEASING) – DOVOZ – platby a případná inkasa spojená s dovozem statků formou jejich pronájmu s následnou koupí, příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde ke koupi; nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platební tituly skupiny 2 a 3).

130 REEXPORT – inkasa a platby za dodávky zboží, které bylo nakoupeno a dovezeno ze zahraničí a bez následné úpravy a změny vlastní kvality prodáno a vyvezeno.

132 ZPRACOVÁNÍ – inkasa a platby spojené se zpracováním zboží (v rámci aktivního a pasívního zušlechťovacího styku).

135 OPRAVY – inkasa a platby spojené s prováděním oprav zboží.

190 TRANSAKCE Z POUŽITÍ SMĚNEK A ŠEKŮ – inkasa a platby spojené s neidentifikovaným použitím směnek a šeků, tj. není-li zjistitelný důvod úhrady.

195 ČASOVĚ NEIDENTIFIKOVATELNÉ PLATEBNÍ TITULY – inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů, zejména inkas. Jedná se o náhradní platební titul, který přiděluje korespondentská banka zprostředkující operace pro klienta jiné banky i pro své vlastní operace podle zvláštního právního předpisu.1)

SKUPINA 2. DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH

Část skupiny 2 – dopravní služby – se týká

  • služeb spojených s přepravou zboží při vývozu a dovozu (s výjimkou nákladů zakalkulovaných do ceny zboží – viz platební tituly 110, 120), s tranzitem zboží přes území České republiky, s přepravou zboží mezi třetími zeměmi a přepravou poštovních zásilek;
  • služeb spojených s přepravou osob (jízdné, úhrada trajektů, apod.);
  • ostatních služeb souvisejících s přepravou zboží a osob, včetně pronájmu dopravních prostředků s posádkou (na omezenou dobu – zpravidla jednotlivou cestu).

Část skupiny 2 – cestovní ruch – se týká nákupu a prodeje prostředků v cizí měně fyzickým a právnickým osobám, cizoměnových a korunových inkas a plateb subjektů podnikajících v oblasti zahraničního cestovního ruchu.

DOPRAVA

210 ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ – inkasa a platby spojené s přepravou zboží po železnici

211 ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ – inkasa a platby spojené s přepravou osob po železnici

212 ŽELEZNIČNÍ OSTATNÍ – inkasa a platby spojené s ostatními službami v železniční dopravě – např. nakládka a vykládka zboží, uskladnění, balení, údržba dopravních zařízení a jiné provozní služby v železničních stanicích, záchranné akce.

213 NÁMOŘNÍ NÁKLADNÍ – inkasa a platby spojené s námořní přepravou zboží, pronájem lodí s posádkou pro přepravu nákladu.

214 NÁMOŘNÍ OSOBNÍ – inkasa a platby spojené s námořní přepravou osob, pronájem lodí s posádkou pro přepravu cestujících.

215 NÁMOŘNÍ OSTATNÍ – inkasa a platby spojené s ostatními službami v námořní dopravě – např. nakládka a vykládka zboží, uskladnění, balení, údržba plavidel a jiné provozní služby v přístavech, služby lodivoda, záchranné operace včetně odtahu poškozených plavidel.

216 VNITROZEMSKÁ VODNÍ NÁKLADNÍ – inkasa a platby spojené s říční přepravou zboží, pronájem lodí s posádkou pro přepravu nákladu.

217 VNITROZEMSKÁ VODNÍ OSOBNÍ – inkasa a platby spojené s říční přepravou osob, pronájem lodí s posádkou pro přepravu cestujících.

218 VNITROZEMSKÁ VODNÍ OSTATNÍ – inkasa a platby spojené s ostatními službami v říční dopravě – např. nakládka a vykládka zboží, uskladnění, balení, údržba plavidel a jiné provozní služby v přístavech, služby lodivoda, záchranné operace včetně odtahu poškozených plavidel.

219 LETECKÁ NÁKLADNÍ – inkasa a platby spojené s leteckou přepravou zboží, pronájem letadel pro přepravu nákladu.

220 LETECKÁ OSOBNÍ – inkasa a platby spojené s leteckou přepravou osob, pronájem letadel s posádkou pro přepravu cestujících.

221 LETECKÁ OSTATNÍ – inkasa a platby spojené s ostatními službami v letecké dopravě – např. nakládka a vykládka zboží, uskladnění, balení, záchranné akce, údržba letadel a jiné provozní služby na letištích, řízení letového provozu.

222 SILNIČNÍ NÁKLADNÍ – inkasa a platby spojené s přepravou zboží po silnici, pronájem dopravních prostředků s posádkou pro přepravu nákladu.

223 SILNIČNÍ OSOBNÍ – inkasa a platby spojené s přepravou osob po silnici, pronájem dopravních prostředků pro přepravu cestujících.

224 SILNIČNÍ OSTATNÍ – inkasa a platby spojené s ostatními službami v silniční dopravě – např. nakládka a vykládka zboží, uskladnění, balení, údržba dopravních prostředků a jiné provozní služby.

226 KOMBINOVANÁ DOPRAVA – inkasa a platby spojené s použitím kombinované dopravy, např. železniční a silniční.

233 KOSMICKÁ DOPRAVA – inkasa a platby spojené s kosmickou dopravou, např. doprava telekomunikačních družic na oběžnou dráhu.

234 POTRUBNÍ TRANZIT – inkasa a platby spojené s tranzitem ropy a plynu potrubím přes území České republiky, přenos elektrické energie.

239 OSTATNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBY – inkasa a platby spojené s ostatními službami nezařaditelnými pod jednotlivé druhy přepravy – např. poplatky na celnici, celní jistoty.

CESTOVNÍ RUCH

Platební tituly 260 až 295 se týkají pouze cestovního ruchu.
Šeky, směnky, nákupy a prodeje cizí měny a platební karty, vztahující se k obchodní činnosti, jsou označovány platebními tituly podle povahy transakce.

260 NÁKUP CIZÍ MĚNY ZA HOTOVOST – nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou nákupů prováděných mimobankovními směnárnami – viz platební titul 285. Na straně plateb jsou evidovány vratky nespotřebovaných Kč.

262 NÁKUP CIZÍ MĚNY S PŘIPSÁNÍM NA ÚČET FYZICKÉ OSOBY V KČ – nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta.

265 NÁKUP CIZÍ MĚNY S PŘIPSÁNÍM NA ÚČET PRÁVNICKÉ OSOBY V KČ – nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta. Zahrnují se též odvody z kasína na korunový účet.

270 PRODEJ CIZÍ MĚNY ZA HOTOVOST – prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou prodejů prováděných mimobankovními směnárnami – viz platební titul 285. Na straně inkas jsou evidovány vratky nespotřebované cizí měny.

272 PRODEJ CIZÍ MĚNY S ODEPSÁNÍM Z ÚČTU FYZICKÉ OSOBY V KČ – prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směněné částky z korunového účtu klienta. Na straně inkas jsou evidovány vratky nespotřebované cizí měny.

275 PRODEJ CIZÍ MĚNY S ODEPSÁNÍM Z ÚČTU PRÁVNICKÉ OSOBY V KČ – prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směněné částky z korunového účtu klienta. Na straně inkas jsou evidovány vratky nespotřebované cizí měny. Zahrnují se zpravidla prodeje prostředků na pracovní cesty a jejich případné vratky.

280 AKTIVNÍ CESTOVNÍ RUCH – inkasa a platby (příp. vratky) fyzických a právnických osob (např. cestovní kanceláře, hotely) spojené s poskytovanými službami v oblasti cestovního ruchu v tuzemsku, bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v ČR.

282 PASIVNÍ CESTOVNÍ RUCH – platby a inkasa (příp. vratky) fyzických a právnických osob (např. cestovní kanceláře, hotely) spojené s přijímanými službami v oblasti cestovního ruchu v zahraničí, bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v zahraničí včetně rekreačních.

285 MIMOBANKOVNÍ SMĚNÁRNY – převody peněžních prostředků v cizí měně nakoupených mimobankovními směnárnami.

295 TRANSAKCE Z POUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET – inkasa a platby plynoucí ze zúčtování platebních karet. Na straně inkas se zachycuje použití platebních karet cizozemci v tuzemsku a na straně plateb použití platebních karet tuzemci v zahraničí, např. při nákupech v maloobchodní síti, úhradách v restauracích, hotelích.

SKUPINA 3. JINÉ SLUŽBY

Pod platebními tituly skupiny 3 se evidují inkasa a platby spojené s poskytováním všech druhů služeb obchodní a neobchodní povahy s výjimkou dopravních služeb a cestovního ruchu.

310 POŠTOVNÍ SLUŽBY – inkasa a platby spojené s poštovními službami.

311 KURÝRNÍ SLUŽBY – inkasa a platby spojené s kurýrními službami.

312 TELEKOMUNIKAČNÍ A RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY – inkasa a platby spojené s telekomunikačními a radiokomunikačními službami.

315 STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE V ZAHRANIČÍ – inkasa a platby spojené se stavebními a montážními pracemi včetně projektové přípravy (s výjimkou stavebních a montážních nákladů zahrnutých v ceně zboží).

318 STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE V TUZEMSKU – inkasa a platby spojené se stavebními a montážními pracemi včetně projektové přípravy (s výjimkou stavebních a montážních nákladů zahrnutých v ceně zboží).

320 ZISKOVÉ OPERACE SE ZBOŽÍM – inkasa a platby za zboží, které bylo v zahraničí zakoupeno a opět odprodáno, aniž překročilo celní hranici.

325 OPRAVY – inkasa a platby za opravy zboží, které nepřekročilo celní hranici (není zahrnuto ve skupině 1).

326 POJIŠTĚNÍ ZBOŽÍ – inkasa a platby spojené s pojištěním zboží proti poškození nebo ztrátě v průběhu dopravy (při vývozu a dovozu). Nezahrnuje se pojištění zboží, pokud je součástí ceny tohoto zboží (viz platební tituly 110, 120).

327 ZAJIŠTĚNÍ (POJIŠŤOVEN) – inkasa a platby související s převody pojistného a pojistných náhrad (plnění) mezi pojišťovnami a zajišťovnami.

328 POMOCNÉ SLUŽBY PŘI POJIŠTĚNÍ – inkasa a platby za ostatní služby spojené s pojištěním – provize agentům, poplatky za zprostředkovatelské a konzultační služby při posuzování a vyhodnocování rizik, likvidaci škod a vymáhání pohledávek.

330 OSTATNÍ POJIŠTĚNÍ – inkasa a platby spojené s pojištěním majetku a osob proti nahodilým událostem, tj. se všemi druhy pojištění, kromě pojištění zahrnutého v ceně zboží a služeb, životního a penzijního pojištění – např. úrazové a zdravotní pojištění, pojištění dopravních prostředků, cestovní pojištění, úvěrové pojištění, pojištění vztahující se k platebním kartám.

332 ŽIVOTNÍ A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ – inkasa a platby spojené s životním pojištěním (např. na dožití určitého věku nebo úmrtí) a s penzijním připojištěním.

335 FINANČNÍ SLUŽBY – inkasa a platby za finanční služby (kromě úroků a služeb v oblasti pojištění) poskytované bankami a jinými finančními institucemi. Jedná se o služby ve vztahu ke klientům i bankám – poplatky za služby spojené např. s otevřením akreditivu, zúčtováním plateb, směnárenskými operacemi, vedením účtů, poskytováním úvěrů včetně hypotečních, vydáváním platebních karet, operacemi s cennými papíry a finančními deriváty, správou aktiv, cenných papírů, poplatky vztahující se k faktoringu, finančnímu leasingu, úvěrovému ratingu.

340 REKLAMA – inkasa a platby za reklamní, propagační a inzertní služby, průzkum trhu a průzkum veřejného mínění.

345 PRÁVNÍ SLUŽBY – inkasa a platby spojené s poskytováním právních služeb (s výjimkou správy aktiv).

346 ÚČETNÍ A AUDITORSKÉ SLUŽBY – inkasa a platby vztahující se ke službám v oblasti účetnictví a provádění auditu, daňové poradenství (s výjimkou správy aktiv).

347 PORADENSTVÍ V PODNIKÁNÍ A ŘÍZENÍ, SLUŽBY V OBLASTI VYTVÁŘENÍ VZTAHU K VEŘEJNOSTI (PUBLIC RELATIONS) – inkasa a platby vztahující se k poradenské činnosti a pomoci při podnikání a při vytváření vztahu k veřejnosti a institucím – např. podnikatelská politika a strategie, řízení projektové, výrobní a finanční, marketing, personální oblast, technické a odborné studie.

348 NÁJEMNÉ – inkasa a platby za pronájem budov a zařízení (včetně např. sezónního nájemného).

352 PRONÁJEM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ – inkasa a platby za pronájem strojů a zařízení (provozní pronájem) s výjimkou pronájmu dopravních prostředků s posádkou (viz platební tituly skupiny 2).

355 VÝZKUM A VÝVOJ – inkasa a platby spojené s poskytováním služeb v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje v technických a společenských oborech.

360 AUTORSKÉ HONORÁŘE, LICENČNÍ POPLATKY – inkasa a platby spojené s využíváním práv duševního vlastnictví – práv autorských a souvisejících s autorským právem a práv průmyslových, jako např. patenty na vynálezy, užitné vzor,y průmyslové vzory, obchodní jména a právo užívat počítačový program. Nezahrnují se inkasa a platby spojené s nákupem a prodejem těchto práv (viz platební titul 640).

361 OCHRANNÉ ZNÁMKY, FRANŠÍZY – inkasa a platby spojené s poplatky za používání ochranných známek a spojené s poplatky za franšízy, tj. za využívání designu (výrobky, forma prodeje) a technologických postupů, včetně poplatků za výuku, asistenci a propagaci.

365 SLUŽBY VÝPOČETNÍ TECHNIKY – inkasa a platby za služby výpočetní techniky – např. vývoj programového vybavení, jeho instalace, podpora programového vybavení, provozovatelské služby, konzultace a semináře spojené s provozem a koncepcí výpočetní techniky.

368 INFORMAČNÍ SLUŽBY – inkasa a platby za služby spojené s poskytováním informací – např. tiskové agentury, sdělovací prostředky, prezentování informací prostřednictvím sítě dálkového přístupu (Internet), půjčování knih, individuální předplatné novin a časopisů.

369 SLUŽBY MEZI PODNIKY V RÁMCI PŘÍMÝCH INVESTIC – převod prostředků mezi mateřskou a dceřinou společností týkající se provozních potřeb, režijních nákladů a dalších služeb (nevztahuje se na poskytované a přijímané úvěry).

370 DIPLOMATICKÁ ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ – převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení v zahraničí (prostředky na provoz, vybavení a ostatní náklady související s jejich činností).

372 ZAHRANIČNÍ DIPLOMATICKÁ ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE – převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení cizích států.

375 VLÁDNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE – inkasa a platby v souvislosti s účastí v mírových silách, např. OSN, NATO.

376 OSTATNÍ VLÁDNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE – inkasa a platby související s administrativními výdaji, např. s vysíláním humanitárních misí do zahraničí (nevojenského charakteru), s činností informačních a propagačních středisek a kanceláří v zahraničí.

378 ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SLUŽBY – inkasa a platby za zprostředkování obchodů se zbožím a službami (provize), s výjimkou služeb zprostředkovaných bankami a finančními institucemi.

380 OSTATNÍ SLUŽBY OBCHODNÍ POVAHY – inkasa a platby za nákup a prodej služeb překladatelských a tlumočnických, služeb spojených s činností personálních agentur, bezpečnostních a pátracích agentur, s činností realitních kanceláří, údržbou objektů, služeb fotoateliérů a studií, služby spojené s distribucí elektřiny, vody, plynu.

382 AUDIOVIZUÁLNÍ SLUŽBY – inkasa a platby vztahující se k filmovým a hudebním záznamům, televizním a rozhlasovým programům – poplatky za distribuční práva k filmovým a televizním programům a přenosná práva u sportovních událostí, divadelních, hudebních, cirkusových a jiných představení (pro omezený počet produkcí), odměny umělcům, režisérům, hudebníkům za produkce v zahraničí.

384 SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ – inkasa a platby spojené se službami zaměřenými na vzdělávací činnost – např. lektorská činnost, poplatky za účast na seminářích, konferencích, za korespondentské kurzy, školné.

385 SLUŽBY V OBLASTI KULTURY, ZÁBAVY, SPORTU A REKREACE – inkasa a platby spojené se službami zaměřenými na kulturní, sportovní, rekreační a zábavní činnost (např. knihovny, muzea, archivy, výstavy).

386 SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE – inkasa a platby spojené s lékařským ošetřením osob i zvířat, s laboratorními službami, převody prostředků zdravotnickým i sociálním (starobním, pečovatelským) zařízením do a ze zahraničí.

387 SLUŽBY V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ – inkasa a platby spojené se zemědělskou činností (poskytování zemědělské mechanizace, ochrana proti hmyzu a nemocem, zvyšování výnosů, šlechtitelství, plemenářství), lesnictvím, rybářstvím a lovem.

388 SLUŽBY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – inkasa a platby vztahující se k likvidaci odpadu (včetně jaderného), odstraňování škod způsobených na životním prostředí těžební a průmyslovou činností, dekontaminační a asanační práce.

390 TECHNICKÉ SLUŽBY – inkasa a platby vztahující se ke službám technického charakteru – např. projekční, konstruktérské a designérské práce, stavební dozor, testování a certifikace výrobků, technická inspekce.

392 SLUŽBY V OBLASTI TĚŽEBNÍHO PRŮMYSLU – inkasa a platby spojené s těžbou a zpracováním surovin (geologický průzkum, dobývání surovin). Nezahrnují se inkasa a platby za právo těžit nerostné suroviny, využívat vnitrozemské vody a další aktivity specifikované v platebním titulu 550.

395 ZASTOUPENÍ ČESKÝCH FIREM V ZAHRANIČÍ – inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny 4.

397 ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM V ČESKÉ REPUBLICE – inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny 4.

SKUPINA 4. PRACOVNÍ PŘÍJMY
Zahrnují se převody prostředků získané za pracovní činnost.

410 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ U KRÁTKODOBÉHO POBYTU – převody mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí kratšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v ČR). Týká se i případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.

412 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ U DLOUHODOBÉHO POBYTU – převody mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí delšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v ČR). Týká se i případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.

SKUPINA 5. DŮCHODY Z MAJETKU A PODNIKÁNÍ

Ve skupině 5 jsou zaznamenávány důchody spojené s finančními aktivy a pasívy.

510 VÝNOSY Z PŘÍMÝCH INVESTIC – inkasa a platby spojené s převodem podílu na zisku přímé investice určeného k rozdělení (dividendy, tantiemy) a další formy podílu na zisku, např. čistý výnos z pronájmu nemovitostí.

520 VÝNOSY Z PORTFOLIOVÝCH INVESTIC – inkasa a platby spojené s převody výnosů z portfoliových investic (např. dividend).

530 ÚROKY – PŘÍMÉ INVESTICE – inkasované a placené úroky z úvěrů poskytovaných a přijímaných v rámci přímých investic.

532 ÚROKY – PORTFOLIOVÉ INVESTICE – inkasované a placené úroky spojené s portfoliovými investicemi (např. obligacemi).

535 ÚROKY Z FINANČNÍCH A OSTATNÍCH ÚVĚRŮ – inkasované a placené úroky z finančních a účelových úvěrů poskytovaných a přijímaných ve vztahu k zahraničním bankám a zahraničním finančním institucím a jiným subjektům. Zahrnují se i úroky z vládních úvěrů.

538 ÚROKY Z OBCHODNÍCH ÚVĚRŮ – inkasované a placené úroky z poskytnutých a přijatých úvěrů obchodního charakteru nezahrnutých v ceně zboží, tzn. ve skupině 1.

540 ÚROKY Z DEPOZIT – inkasované a placené úroky z depozit a termínových obchodů.

550 DŮCHODY Z PŮDY – inkasa a platby vyplývající z vlastnictví půdy, tj. nájemné z půdy zemědělské, zastavěné, z využívání volného prostranství, z půdy lesní, z využívání vnitrozemských vod a nerostných zdrojů.

SKUPINA 6. PŘEVODY

Skupina 6 se týká běžných a kapitálových převodů.

610 PŘEVODY (NENÁVRATNÉ) – PODPORY, ODŠKODNĚNÍ, VĚNA APOD. – inkasa a platby v souvislosti s převody prostředků jak fyzickým osobám (např. věna, podpory, odškodnění, dary do výše 10 tis. Kč včetně, převod finančních prostředků na podporu studia, náhrady pojištění), tak právnickým osobám.

612 DĚDICTVÍ A DARY – inkasa a platby v souvislosti s převodem dědictví a darů nad 10 tis. Kč. Dary do výše 10 tis. Kč se zahrnují pod platební titul 610.

615 VÝŽIVNÉ – inkasa a platby plynoucí z převodů částek na výživné.

618 PENZE – inkasa a platby vyplývající ze starobních a jiných důchodů.

620 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU – inkasa a platby v souvislosti s příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtových prostředků.

622 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM MIMO STÁTNÍ ROZPOČET – inkasa a platby v souvislosti s příspěvky mezinárodním organizacím z jiných než rozpočtových prostředků.

625 PŘEVODY V SOUVISLOSTI S VYSTĚHOVÁNÍM – převody prostředků v souvislosti s migrací obyvatelstva.

628 ZAHRANIČNÍ POMOC – inkasa a platby v souvislosti s dobrovolnými příspěvky mezinárodním a nevládním institucím, poskytovanými subvencemi, stipendii a dalšími formami finanční pomoci, granty.

630 DOTACE – nenávratné dotace určené výhradně na provozní účely (nezahrnují se půjčky, prostředky na navýšení základního kapitálu).

632 POKUTY, PENÁLE – inkasa a platby v souvislosti s placením pokut, penále a ostatních sankčních postihů, soudních výloh a soudních poplatků. Pokud se pokuty nebo penále vztahují přímo k dodávce zboží nebo služeb, jsou součástí příslušného platebního titulu.

635 DANĚ A POPLATKY – inkasa a platby související s daněmi a poplatky – např. daň dědická, darovací, daň z výnosů (úroků, dividend), daň z majetku a příjmů, správní poplatky.

640 NÁKUP A PRODEJ VLASTNICKÝCH PRÁV A NEFINANČNÍCH AKTIV – inkasa a platby spojené s nákupem a prodejem práv duševního vlastnictví – práv autorských a souvisejících s autorským právem a práv průmyslových, jako např. patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, obchodní jména a právo užívat počítačový program. Pod tímto platebním titulem se eviduje i nákup a prodej pozemků určených pro diplomatická zastoupení České republiky v zahraničí a zahraniční diplomatická zastoupení v České republice.

650 OSTATNÍ FINANČNÍ PŘEVODY – převody prostředků za účelem dalšího investování do finančních a nefinančních aktiv (např. nákup cenných papírů, založení firmy). V případě, kdy je znám účel použití prostředků, přiřadí se přímo platební titul ze skupiny 7 nebo skupiny 8.

652 PŘÍSPĚVKY A VÝHRY – příspěvky do zájmových organizací a spolků, registrační poplatky, výhry ve hrách a loteriích.

653 VKLADY A PŘÍSPĚVKY DO NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ – inkasa a platby spojené s převody prostředků do nadací a nadačních fondů.

SKUPINA 7. TRANSAKCE S FINANČNÍMI AKTIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ

Skupina 7 se týká transakcí s finančními aktivy, které mají vztah k zahraničí. Jedná se o transakce realizované tuzemci v zahraničí.

710 ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ INVESTICE – inkasa a platby za nákup a prodej majetkové účasti tuzemcem v zahraničí. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nebo nejméně 10 % podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo jiný podíl na podnikání společnosti přesahující 10 %. Zahrnuje se navýšení i snížení základního kapitálu přímé investice v zahraničí a převody s tím související.

712 KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMOU INVESTICÍ – inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytovaných mezi tuzemskými investory a jejich přímými investicemi v zahraničí se splatností do 1 roku včetně.

715 STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMOU INVESTICÍ – inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytovaných mezi tuzemskými investory a jejich přímými investicemi v zahraničí se splatností nad 1 rok.

718 ZAHRANIČNÍ PORTFOLIOVÉ INVESTICE – inkasa a platby za nákup a prodej majetkové účasti tuzemcem v zahraničí. Jde o investici, kdy podíl investora je menší než 10 % základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nebo nepřesahuje 10 % podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nepřesahuje 10 % hlasovacích práv, nebo kdy jiný podíl investora na podnikání společnosti nepřesahuje 10 %.

720 ZAHRANIČNÍ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY KRÁTKODOBÉ – inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních dluhových cenných papírů se splatností do 1 roku.

722 ZAHRANIČNÍ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ – inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních dluhových cenných papírů se splatností nad 1 rok.

725 FINANČNÍ DERIVÁTY – inkasa a platby vyplývající z vypořádání uzavřených operací s finančními deriváty (kladná reálná hodnota).

735 NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ V ZAHRANIČÍ – inkasa a platby v souvislosti s nákupem a prodejem nemovitostí v zahraničí s výjimkou nákupu a prodeje pozemků uvedených v platebním titulu 640.

740 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ ÚČELOVÉ – inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně na přesně vymezený účel.

742 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ (BEZ STANOVENÉHO ÚČELU) – čerpání a splácení úvěrů, včetně syndikovaných, poskytnutých cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně bez uvedení účelu (včetně repo-operací).

745 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚČELOVÉ – inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok na přesně vymezený účel.

748 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ (BEZ STANOVENÍ ÚČELU) – čerpání a splácení úvěrů, včetně syndikovaných, poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok bez uvedení účelu (včetně repo-operací). Do tohoto platebního titulu se zahrnují i vládní úvěry.

750 VKLADY A VÝBĚRY Z VKLADŮ PROMPTNÍCH A KRÁTKODOBÝCH – vklady a výběry z běžných účtů a vkladových účtů v zahraničí se splatností do 1 roku včetně.

752 DOTACE ÚČTŮ – dotace nostro účtů uskutečňované mezi tuzemskými a zahraničními korespondentskými bankami.

755 VKLADY A VÝBĚRY Z VKLADŮ STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH – vklady a výběry z vkladových účtů v zahraničí se splatností nad 1 rok.

760 KONVERZE, ARBITRÁŽE A DALŠÍ OPERACE – inkasa a platby plynoucí z promptních i spotových operací s devizovými hodnotami (cizí měny, zahraniční cenné papíry).

762 ŘÍZENÍ LIKVIDITY PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ (CASH-POOLING, ZERO BALANCING) – inkasa a platby plynoucí z řízení peněžních toků v rámci holdingů, koncernů apod. uskutečňované cash-poolingovými středisky v zahraničí, při kterém jsou peněžní prostředky převáděny mezi účty účastníků systému a správce poolu.

770 ČLENSKÉ PODÍLY V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH – inkasa a platby v souvislosti s úhradou členských podílů v mezinárodních měnových a finančních organizacích.

790 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ CIZOZEMCE – inkasa a platby spojené s plněním zajištění závazku cizozemce. Zahrnují se rovněž inkasa a platby týkající se záruk u syndikovaných úvěrů.

SKUPINA 8. TRANSAKCE S FINANČNÍMI PASÍVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ

Skupina 8 se týká transakcí s finančními pasívy, které mají vztah k zahraničí. Jedná se o transakce realizované cizozemci v tuzemsku.

810 TUZEMSKÉ PŘÍMÉ INVESTICE – inkasa a platby za nákup a prodej majetkové účasti cizozemcem v tuzemsku. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nebo nejméně 10 % podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo jiný podíl na podnikání společnosti přesahující 10 %. Zahrnuje se navýšení i snížení základního kapitálu přímé investice v tuzemsku a převody s tím související.

812 KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMOU INVESTICÍ – inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytovaných mezi zahraničními investory a jejich přímými investicemi v tuzemsku se splatností do 1 roku včetně.

815 STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMOU INVESTICÍ – inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytovaných mezi zahraničními investory a jejich přímými investicemi v tuzemsku se splatností nad 1 rok.

818 TUZEMSKÉ PORTFOLIOVÉ INVESTICE – inkasa a platby za nákup a prodej majetkové účasti cizozemcem v tuzemsku. Jde o investici, kdy podíl investora je menší než 10 % základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nebo nepřesahuje 10 % podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nepřesahuje 10 % hlasovacích práv, nebo kdy jiný podíl investora na podnikání společnosti nepřesahuje 10 %.

820 TUZEMSKÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY KRÁTKODOBÉ – inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských dluhových cenných papírů se splatností do 1 roku.

822 TUZEMSKÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ – inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských dluhových cenných papírů se splatností nad 1 rok.

825 FINANČNÍ DERIVÁTY – inkasa a platby vyplývající z vypořádání uzavřených operací s finančními deriváty (záporná reálná hodnota).

835 NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ V TUZEMSKU – inkasa a platby v souvislosti s nákupem a prodej nemovitostí cizozemcem v tuzemsku v rozsahu vymezeném devizovým zákonem, s výjimkou nákupu a prodeje pozemků uvedených v platebním titulu 640.

840 PŘIJATÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ ÚČELOVÉ – inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů přijatých od cizozemců na dobu kratší než 1 rok včetně na přesně vymezený účel.

842 PŘIJATÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ (BEZ STANOVENÉHO ÚČELU) – inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů, včetně syndikovaných, přijatých od cizozemců na dobu kratší než 1 rok včetně bez uvedení účelu (včetně repo-operací).

845 PŘIJATÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚČELOVÉ – inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů přijatých od cizozemců na dobu delší než 1 rok na přesně vymezený účel.

848 PŘIJATÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ (BEZ STANOVENÉHO ÚČELU) – inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů, včetně syndikovaných, přijatých od cizozemců na dobu delší 1 roku bez uvedení účelu (včetně repo-operací). Do této položky se zahrnují i vládní úvěry.

850 VKLADY A VÝBĚRY Z VKLADŮ PROMPTNÍCH A KRÁTKODOBÝCH – vklady a výběry z běžných účtů a vkladových účtů cizozemců uložených v tuzemských bankách se splatností do 1 roku včetně.

852 DOTACE ÚČTŮ – změna stavu loro účtů u tuzemských bank vlivem transakcí prováděných cizozemcem.

855 VKLADY A VÝBĚRY Z VKLADŮ STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH – vklady a výběry z vkladových účtů cizozemců uložených v tuzemských bankách se splatností nad 1 rok.

862 ŘÍZENÍ LIKVIDITY PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ (CASH-POOLING, ZERO BALANCING) – inkasa a platby plynoucí z řízení peněžních toků v rámci holdingů, koncernů apod. uskutečňované cash-poolingovými středisky v tuzemsku, při kterém jsou peněžní prostředky převáděny mezi účty účastníků systému a správce poolu.

890 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU TUZEMCE – inkasa a platby spojené s plněním zajištění závazku tuzemce. Zahrnují se rovněž inkasa a platby týkající se záruk u syndikovaných úvěrů.

SKUPINA 9. OSTATNÍ PŘEVODY NEZAHRNOVANÉ DO PLATEBNĚ – BILANČNÍCH VZTAHŮ

Ve skupině 9 se vykazují vztahy mezi tuzemskými subjekty navzájem, vztahy mezi zahraničními subjekty navzájem, uskutečňované v cizí měně v tuzemsku nebo prostřednictvím zahraničních účtů korespondentských bank. Tyto vztahy vykazují pouze banky a pobočky zahraničních bank (dále jen „banka“); platební titul 950 a 952 může označit i klient. Transakce mezi tuzemci a cizozemci navzájem uskutečňované v cizí měně se označují platebními tituly ze skupiny 1 až 8.

910 PŘEVODY UVNITŘ BANKY – převody mezi pobočkami a centrálou banky (s výjimkou poboček tuzemských bank v zahraničí a poboček zahraničních bank v tuzemsku) nebo mezi účty v rámci jedné organizační jednotky příslušné banky.

920 PŘEVODY MEZI TUZEMSKÝMI BANKAMI – převody prostředků mezi bankami v tuzemsku včetně nákupů a prodejů uskutečňovaných na mezibankovním devizovém trhu. Zahrnují se i devizové intervence.

922 MEZIBANKOVNÍ ÚVĚRY – čerpání a splácení úvěrů poskytnutých mezi tuzemskými bankami v cizí měně.

925 VKLADY A VÝBĚRY Z MEZIBANKOVNÍCH VKLADŮ – vklady a výběry z běžných účtů a vkladových účtů bank v cizí měně v tuzemsku.

930 PŘEVODY – převody peněžních prostředků v cizí měně mezi bankou a tuzemcem jiným než bankou (s výjimkou vkladů a výběrů prováděných na devizových účtech). Zahrnují se převody (bilanční) spojené s centrálním devizovým zdrojem.

932 POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ V CIZÍCH MĚNÁCH TUZEMCŮM – čerpání a splácení úvěrů poskytnutých tuzemskou bankou tuzemci v cizí měně bez rozlišení účelu.

935 VKLADY A VÝBĚRY FYZICKÝCH OSOB U BANK – vklady a výběry hotovostí z devizových účtů fyzických osob tuzemců. Vztahuje se i na prolongace termínových vkladů.

938 VKLADY A VÝBĚRY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB PODNIKATELŮ U BANK – vklady a výběry hotovostí z devizových účtů právnických a fyzických osob podnikatelů tuzemců. Vztahuje se i na prolongace termínových vkladů. Bezhotovostní převody se označují příslušným platebním titulem ze skupin 1 až 8.

940 ÚROKY Z DEVIZOVÝCH VKLADŮ TUZEMCŮ FYZICKÝCH OSOB – na straně inkas se vykazují připsané úroky z vkladů, na straně plateb se vykazují daně z těchto úroků.

942 ÚROKY Z DEVIZOVÝCH VKLADŮ TUZEMCŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – na straně inkas se vykazují připsané úroky z vkladů, na straně plateb se vykazují daně z těchto úroků.

950 PŘEVODY MEZI TUZEMCI – převody prostředků mezi tuzemci uskutečňované prostřednictvím nostro účtů v zahraničí a převody prostřednictvím nostro účtů v cizí měně u tuzemské banky, převody prostředků mezi tuzemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma bankami na území České republiky.

952 PŘEVODY MEZI CIZOZEMCI – převody prostředků mezi cizozemci uskutečňované prostřednictvím nostro účtů v zahraničí a převody prostřednictvím nostro účtů v cizí měně u tuzemské banky, převody prostředků mezi cizozemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma bankami na území České republiky.

970 KURZOVÉ ROZDÍLY – vyjadřují rozdíl mezi změnou devizové pozice k počátku a konci vykazovaného měsíce a souhrnem inkas a plateb uskutečněných v průběhu měsíce (včetně jiných vlivů) v přepočtu na Kč.

999 ZPROSTŘEDKOVANÉ OPERACE VŮČI ZAHRANIČÍ – zahrnují inkasa a platby prováděné vůči zahraničí jinou bankou.