Seznam :
 • Všeobecná ustanovení
 • Obchodní strategie
 • Postup zpracování bezhotovostních obchodů
 • Vedení aplikace FX Manager
 • Reporting
 • Controling
 • Obchody uzavírané se zaměstnanci a se spřízněnými osobami
 • Závěrečná ustanovení
 

1. Všeobecná ustanovení

Oddělení Podpory prodeje – ředitel dealingu, je díky pravomocím společnosti Finance international, a.s. klíčovým oddělením společnosti. Tuto funkci může vykonávat pouze osoba s patřičným vzděláním v oboru, praxí, loajalitou a flexibilitou.
 1. Obchodní strategie
Pracovník Podpory prodeje určuje obchodní strategii společnosti v jimi určených časových horizontech. Minimálně každý den ráno před zahájením obchodování je povinen seznámit pracovníky Front office s obchodní strategií pro příslušný den. ( tabulka marže + komentář ). Pokyny k obchodní strategii pro příslušný den musí především obsahovat informace o cenové politice tzn. výše marží, postoj k potencionálně  novým otevřeným pozicím a způsob uzavírání nových obchodů.
 1. Postup zpracování bezhotovostních obchodů
Pracovník Podpory prodeje postupuje při zpracování  jednotlivého konkrétního obchodního případu takto:
 • Pracovník PP spolu s oddělením Back office denně sleduje účty u bank, a v případě došlé platby na základě VS, částky a čísla účtu odesilatele, identifikuje  konkrétní obchod, za který byly peníze obdrženy. V případě jakékoliv nesrovnalosti nebo pochybnosti, pracovník PP okamžitě kontaktuje klienta a s ním se dohodne na dalším postupu. V žádném případě nesmí pracovník Podpory prodeje svolit odeslání finančních prostředků do té doby, dokud se platba od klienta neshoduje s platebními instrukcemi v obchodní dokumentaci konkrétního případu.
2)  Pracovník PP průběžně zpracovává přehledy bezhotovostních obchodů v nepřerušované číselné řadě a dále přehled forexových obchodů provedených na zajištění obchodů klienta, o těchto vede evidenci. Koncem měsíce ve spolupráci s pracovníkem Middle office provede kontrolu plateb dle bankovních výpisů, přiřadí chybějící  detaily, vede záznam o zaplacených a nezaplacených bankovních poplatcích a předá k dalšímu zpracování účetnímu oddělení.
 1. Vedení aplikace FX Manager
Pracovník Podpory prodeje je zodpovědný za včasné  a správné doplňování všech informaci do aplikace FX Manager. Do aplikace FX Manager je pracovník PP povinen zadávat především tyto údaje:
 1. Jednotlivé obchodní případy na základě tiketu od pracovníka Front office
 2. Informace o nových klientech, se kterými se uzavřela Rámcová smlouva a jejich zařazení do rizikových skupin
 3. Na základě vlastního rozhodnutí přeřazuje klienty v rizikových skupinách, a to dle současné ekonomické situace klienta a na základě ostatních dostupných informací
 4. Osoby oprávněné uzavírat obchody za klienta a podepisovat konfirmace
 5. Aktuální kurzy měn
 6. Aktuální stav obchodu
 7. Zadávání protiobchodů ( spárování )
 1. Reporting
Oddělení Podpory prodeje vyhotovuje tyto sestavy za pomoci aplikace FX Manager :
 1. Přehled všech uskutečněných obchodů
 2. Přehled uskutečněných obchodů k aktuálnímu dni
 3. Přehled jednotlivých obchodů klienta po splatnosti
Oddělení podpory prodeje je zodpovědné za správnost a úplnost těchto sestav.

6. Controling

Oddělení Podpory prodeje na základě výše zmíněných sestav z Reportingu sleduje, zda jsou dodržovány všechny limity dle interní normy Způsoby řízení rizik, zda pracovníci Front office dodržují přidělené maximální limity a zda je dodržován termín vypořádání obchodu D+2.
 1. 7. Obchody uzavírané se zaměstnanci a se spřízněnými osobami
V případě, že chce provést obchod zaměstnanec spol. Finance international, a.s. nebo jemu spřízněná osoba, platí přísný zákaz provádět tyto obchody. Obchodovat ve firmě na vlastní účet i na účty blízkých je přísně zakázáno !
 1. 8. Závěrečná ustanovení
Dodržování tohoto interního předpisu je závazné pro každého pracovníka Podpory prodeje a jeho svévolné nedodržování je považováno za hrubé porušování pracovní kázně.