A
Akceptační úvěr - druh bankovního úvěru, při kterém banka akceptuje od příjemce úvěru (dlužníka) na ni vystavenou cizí směnku. Banka se stává hlavním směnečným dlužníkem a je povinna věřitele v okamžiku splatnosti směnky proplatit směnečnou sumu. Dlužník je povinen do banky deponovat směnečnou sumu před splatností směnky. Jedná se o úvěr krátkodobý.
Anuita - pravidelná splátka, obvykle úvěru

B
Bianco směnka - směnka, ve které výstavce některé údaje záměrně nevyplní (zejména částku, termín splatnosti). Oprávněný majitel směnky je může podle dohody sám doplnit a předložit směnku k proplacení.

C
Cena - skutečně zaplacená částka za provedené služby nebo prodej zboží
Cese - postoupení pohledávek - převedení pohledávek z původního věřitele – postupitele (cedenta) na nového věřitele – postupníka (cesionáře). V bankovní praxi se využívá i jako jedna z forem zajištění úvěru
Cash flow - peněžní tok

D
Dokumentární akreditiv - písemný závazek banka beneficiantovi (exportérovi), vystavený na základě instrukcí příkazce (importéra), poskytnout plnění stanové akreditivem do výše akreditivní částky proti dokumentům, předloženým v rámci platnosti akreditivu a odpovídajícím všem jeho podmínkám.
Daň - platební povinnost do veřejného rozpočtu, kterou stát stanoví zákonem
Diskont - sleva, srážka
Diskontní sazba - úroková míra, za kterou mohou komerční banky získat od centrální banky úvěr
Dealer - zakupuje a prodává devizy na svůj účet nebo účet zaměstnance

E
Eskont směnek - odkoupení směnky před dnem její splatnosti, přičemž si odkupující instituce (zpravidla banka) sráží ze směnečné části úrok (diskont) za dobu od eskontu do splatnosti směnky.

F
Faktoring - slouží pro financování krátkodobé pohledávky dodavatele, kterou má za bonitním odběratelem, a to před její lhůtou splatnosti. Financování dodavatele se děje formou odkoupení faktury vystavené dodavatelem před její splatností. Faktoring je výhodný v případě, že dodavatel potřebuje rychlou peněžní hotovost ke své podnikatelské činnosti a je schopen tyto peněžní prostředky okamžitě reinvestovat a zhodnotit. Proti úvěru podnikatel nepotřebuje ručitele.
Forfaiting - je obdobou faktoringu s tím, že dochází k odkupu střednědobých a dlouhodobých pohledávek. Jeho výhodou je okamžitá úhrada takovéto pohledávky a tím uvolnění kapitálu pro další hospodářskou činnost, zrychlení jeho obratu a zefektivnění jeho využití.

G
Goodwill - chápeme ho jako dobrá pověst či dobré jméno společnosti plynoucí z jejího fungování

H
Hodnota - vyjadřuje užitek a prospěch, který daná věc může přinést svému majiteli či uživateli

I
Investiční společnost - obchodní společnost, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Vydáváním podílových listů shromažďuje peněžní prostředky v podílovém fondu. V našich podmínkách se jedná vždy o akciovou společnost spravující majetek nashromážděný v různých fondech (penzijních, investičních), převážně v podobě cenných papírů, případně také nemovitostí tvořících majetkovou podstatu, která se člení na jednotlivé podíly, na něž je vystaveno potvrzení o držbě.
Intervence - činnost, při které vláda (prostřednictví ČNB) kupuje nebo prodává na devizovém trhu určitou měnu za účelem ovlivnění jejího směnného kurzu
Inflace - znehodnocení hodnoty peněz

K
Konvertibilní měně - volně směnitelná měna
Know-how - jedná se o výrobě technické poznatky, zkušenosti v podobě technické dokumentace, pracovních postupů, vnitřních předpisů a návodu. Můře být předmětem prodeje.

L
Licence - oprávnění k využívání majetku, práv či jiných hodnot patřících poskytovateli licence
Likvidita - ukazatel vypovídající o tom, jak rychle lze investici proměnit na hotové peníze. Čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit

N
Nákupní opce - dává kupujícími právo, nikoliv však povinnost, koupit v určitém předem sjednaném termínu za předem sjednanou cenu od prodávajícího podkladové aktivum.

O
Oceňování - činnost, kdy je určitému předmětu, souboru předmětů či práv přiřazována určitá peněžní hodnota

P
Podnik - je souborem hmotného i nehmotného majetku, znalostí, zkušeností a praxe zaměstnanců či podnikatele, využívaným k podnikatelské činnosti za účelem dosahování zisku.
Podílový fond - podílový fond není právnickou osobou. Majetek v podílovém fondu je svěřen investiční společnosti do obhospodařování. Smysl založení podílových fondů spočívá ve snížení rizika podnikání při umísťování kapitálu.

S
Směnečný úvěr - druh obchodního úvěru, kdy dlužník se zavazuje, prostřednictvím směnky, uhradit svůj závazek vyplývající z dodavatelsko – odběratelských vztahů v určeném budoucím termínu.

T
Tržní hodnota - cena, za kterou by bylo možné k datu ocenění prodat majetek na základě soukromé smlouvy mezi dobrovolně nakupující osobou v rámci transakce samostatných a nezávislých partnerů za předpokladu, že majetek je veřejně nabízen na trhu, že tržní podmínky umožňují řádné nakládání s majetkem a že pro sjednání obchodu je s ohledem na povahu majetku k dispozici potřebná lhůta.

Ú
Účetní hodnota - hodnota majetku vyplývající z účetnictví