Seznam :
 • Všeobecná ustanovení
 • Controlling
 • Administrativa
 • Obchody uzavírané se zaměstnanci a se spřízněnými osobami
 • Závěrečná ustanovení
 
 1. Všeobecná ustanovení :
  Každý pracovník Middle office (dále jen „ MO “) je povinen vykonávat svoji činnost v souladu se zákonem a vyhláškami ČNB : Devizový zákon č.219/1995 Sb., Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Zákon č.254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, Vyhláška č.281/20008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Vyhláška č.280/2008 Sb., o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách, Úřední sdělení České národní banky k vybraným povinnostem podle zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, určené devizovým místům, interními předpisy a v souladu s obchodní etikou.   Oddělení MO nebo jím pověřená osoba v zastupování je díky pravomocím, které má, klíčovým oddělením společnosti Finance international, a.s.
 1. Controlling
Pracovník MO úzce spolupracuje s pracovníkem Podpory prodeje, provádí kontrolu identifikace klientů a bezhotovostních obchodů na dealingovém pracovišti. Maximálně jedenkrát do měsíce provede vnitřní kontrolu bezhotovostních obchodů, včetně storno obchodů + obchodů, ke kterým byla podána reklamace. O této kontrole bude vést záznam ve své evidenci. Kontroluje, zda jsou dodržovány vnitřní postupy a bezpečnostní opatření týkající se obchodů uzavíraných zaměstnanci na vlastní účet nebo účet osob jim blízkých.  
 1. Administrativa
S pracovním výkonem oddělení MO jsou spojeny následující dílčí úkony:   -     Vypracování quartálního hlášení pro ČNB o nákupu a prodeji valut k 15. + údaje o provedení bezhotovostních obchodů s cizí měnou. Spolupracujícím oddělením je v tomto případě oddělení BO.  
 • Pracovník MO má za povinnost vést přehledy podpisových vzorů zaměstnanců a záznamy provedených interních kontrol.
Aktualizuje každého půlroku přehledy podpisových vzorů všech zaměstnanců dealingového oddělení – šanon „Podpisové vzory – dealing“ spolu s přehledem stávajících funkcí na pracovišti.   Pracovník MO pověřil jako kontaktní osobu pro Finančního arbitra ČR, ČNB a Ministerstvo financí ředitele dealingu. Zjistí-li pracovník odpovědný na svém pracovišti při své činnosti podezřelý obchod, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně osobě určené k zajišťování styku s ministerstvem financí (dále jen „Oznamovatel“). Touto osobou je pracovník ředitel dealingu.
 1. Obchody uzavírané se zaměstnanci a se spřízněnými osobami
V případě, že chce provést obchod zaměstnanec spol. Finance international, a.s. nebo jemu spřízněná osoba, platí přísný zákaz provádět tyto obchody. Obchodovat ve firmě na vlastní účet i na účty blízkých je přísně zakázáno !  
 1. Závěrečná ustanovení
Dodržování tohoto interního předpisu je závazné pro každého pracovníka oddělení Middle office. Porušení tohoto interního předpisu bude považováno za porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a je důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem dle § 53, odst. 1), písm. b) zákona č.65/1965 Sb., Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů. Zastupující osobou v případě nepřítomnosti pracovníka MO je delegován ředitel dealingu nebo pracovník podpory prodeje.