Tento interní předpis se zabývá předpisy které musí dodržovat pracovníci FRONT OFFICE  (tzv. dealeři) Seznam :
 • Všeobecná ustanovení
 • Podmínky a taktiky související s uzavřením obchodu
 • Pracovní postup
 • Průběh obchodu – klient s uzavřenou Rámcovou smlouvou
 • Nový klient
 • Nadlimitní obchod
 • Uzavření pozice – protiobchod
 • Evidence obchodů
 • Obchody uzavírané se zaměstnanci a se spřízněnými osobami
 • Vyhlášky, zastupující osoby
 • Výše poplatků bezhotovostních obchodů
 • Závěrečná ustanovení
 
 1. Všeobecná ustanovení :
  Každý pracovník Front office (dealer) je povinen provádět obchody v souladu se Zákonem a Vyhláškami ČNB (Devizový zákon č.219/1995 Sb., Vyhláška č. 280/2008 Sb., Zákon č. 253/2008 Sb. Zákon č. 254/2008 Sb.), interními předpisy a v souladu s obchodní etikou. Je povinen obchodovat v rámci povolených limitů, v případě obchodu s větším objemem postupovat dle bodu 4 tohoto interního předpisu. Je povinen seznámit se se všemi interními předpisy a v případě nejasností obrátit se na pověřenou osobu – ředitele dealingu – compliance, kterou určilo vedení společnosti.
 1. Podmínky a taktiky související s uzavřením obchodu:
Každý pracovník Front office je povinen po celý den sledovat aktuální zpravodajství a podmínky trhu, s čímž souvisejí otevřené pozice pro jednotlivé obchody, jakož i navazující protiobchody. Každý z dealerů si na základě již zmíněných specifik tvoří analýzy podmínek obchodů, z kterých je povinen vycházet. Tyto jednotlivé nebo spolusouvisející obchodní situace a postupy k nim konzultuje s pracovníkem PP. Při sjednávání obchodů musí vždy pracovník Front office vést rozhovor s klientem způsobem, při němž přesně zjistí veškeré požadavky a kritéria dané ze strany klienta, aby posléze, kdy z jakýchkoliv příčin nemohl být obchod v tomto okamžiku úspěšně sjednán, mohl klientovi nabídnout včasné vyrozumění za předpokladu, že trh a nebo situace, klientova kritéria již splňuje a v návaznosti s nimi ho o tom informoval.
 1. Pracovní postup :
 • Každý obchodní den po odsouhlasení marží s pracovníkem PP vytiskne pracovník Front office maržové spektrum z podpůrné aplikace PATRIA ONLINE, a.s. Před vytištěním nutno vždy provést kontrolu On-line připojení programového vybavení PATRIA PLUS.(přehled slouží jako krycí list k uskutečněným obchodům)
 • Před zahájením obchodování připravit zprávu či komentář o vývoji devizového trhu na domovské internetové stránky. Nejpozději však uložit zprávu do 10:00 h.
 • Při telefonickém kontaktu s klientem vždy provádět kontrolu aktualizace internetových stránek.
 • Maximálně v 30-ti minutových intervalech kontrolovat příjem e-mailových zpráv a  aplikaci ON-LINE shop.
 • Při stanovení kurzu pro klienta postupovat dle poznámky v aplikaci FX MANAGER. V případě, že se jedná o klienta, který má rovněž uzavřenou smlouvu s konkurencí, nutná konzultace s pracovníkem PP.
 • Zvýšenou pozornost věnovat částkám neumožňujícím zajištění protiobchodu či kombinace ( nutná okamžitá konzultace s pracovníkem PP )
 • Povinností dealera je ohlášení hotovostních výběrů v CZK či cizích měn k uzavřeným obchodům v dané bance a zkombinování se souvisejícími obchody
 • Po ukončení obchodování zajistit vytištění „ Přehledu uskutečněných obchodů “.
 • Na konci každého obchodního dne předloží pracovník Front office obchody ke kontrole pracovníkovi compliance. Tikety musí být vyplněny čitelně, opravy a storna musí být prováděny v souladu s metodikou společnosti Finance international, a.s.. Před předáním tiketů ke kontrole odsouhlasí vždy jednotlivé obchody zapsané v knize denních obchodů s počtem vypsaných a zadaných obchodů v aplikaci FX Manager.
 • Dokumentace musí obsahovat:
 1. Přehled marží tištěný v úvodu obchodního dne
 2. Tikety v pořadí jdoucí za sebou ( vzestupně )
 3. Přehled uskutečněných obchodů tištěný v závěru pracovního dne.
 • Po provedení kompletace připojí dealer svůj podpis, zapíše počet obchodů, včetně pořadového čísla prvního a posledního obchodu.
 
 1. 4. Průběh obchodu – klient s uzavřenou Rámcovou smlouvou :
 Při kontaktu s klientem, který má uzavřenou Rámcovou smlouvu a hodlá uzavřít obchod, musí dealer uskutečnit tyto kroky:
 • Pracovník Front office, který vede rozhovor s klientem po telefonu, po uvedení jména společnosti, či jména fyzické osoby, otevře příslušnou složku „Identifikační list klienta“ v aplikaci FX Manager a vyzve klienta o sdělení hesla, pokud bylo klientem uvedeno nebo jména vč. identifikace oprávněné osoby sjednávat obchody za společnost.   
 • V identifikačním listu pracovník Front office zkontroluje platnost dokladů totožnosti a seznámí se s dostupnými informacemi, které jsou u klienta uvedené (kategorizace klienta, předcházející obchodní případy, …) a přesvědčí se, že nic nebrání uzavření obchodu.
 • Po odsouhlasení kurzu a ostatních údajů je pracovník Front office povinen zopakovat celý obchod klientovi a uvede do telefonu tyto údaje:
 
 1. datum uzavření obchodu
 2. datum vypořádání obchodu
 3. kurz
 4. měnu, kterou společnost nakupuje
 5. částku (objem měny), kterou společnost nakupuje
 6. měnu, kterou společnost prodává
 7. částku (objem měny), kterou společnost prodává
 8. bankovní účet klienta a bankovní účet společnosti
 9. v případě, že si klient požaduje platbu odeslat na účet třetí strany, uvede pracovník Front office na místo čísla účtu klienta - ZPS (zahraniční platební styk) nebo TPS (tuzemský platební styk) vč. počtu příkazů, do poznámky  převod  uvede ANO
 
 • Pracovník Front office vypíše tiket ,ve kterém budou uvedeny všechny informace a – i, viz výše a  podepíše tiket  dle podpisového vzoru. Tiket orazítkuje odpovídající číselnou řadou, čímž zaeviduje číslo obchodu, sloužící jako variabilní symbol, které sdělí klientovi.
 • Pracovník Front office zapíše data do apikace FX Manager tímto způsobem:
 
 1. nový příspěvek – Klient
 2. druh operace – SPOT
 3. převod – ikonu zaškrtne pouze v případě, pokud se jedná o ZPS nebo TPS
 4. nákup měny, ISO , částku, vybere odpovídající číslo účtu
 5. prodej měny, ISO, částku, vybere odpovídající číslo účtu a v případě, že se jedná o ZPS nebo TPS, vypíše na příslušné místo vybranou zkratku
 6. kurz, dohodnutý mezi dealerem a Klientem
 7. datum sjednání obchodu
 8. datum splatnosti obchodu
 9. kód obchodu (evidenční číslo)
 
 • Podepsaný, řádně vyplněný tiket předá na oddělení PP do schránky č.: 1 „Nový obchod“.
Po těchto krocích pracovník Front office zváží, zda obchod obratem zajistí protiobchodem, a to buď s dealingovým oddělením banky nebo konkurenční společnosti na základě Rámcové smlouvy nebo pozici nechá otevřenou a vyčká na uzavření následujících potenciálních obchodů s klientem. Doporučujeme otevřenou pozici nepřetržitě hlídat a snažit se své klienty i obvolávat a poskytnout jim momentální nabídku kurzu k zajištění. Výjimkou může být situace, kdy obchodní strategie  Finance international, a.s., kterou určuje pracovník PP, určí jiný postup, se kterým je pracovník Front office minimálně každý den ráno seznámen.
 1. Nový klient :
V případě kontaktu s klientem, se kterým není uzavřena Rámcová smlouva a který má zájem o obchodování s naší společností, pracovník Front office vyžádá kontaktní spojení klienta a předá jej řediteli dealingu, který je na základě plné moci oprávněnou osobou kontrolovat a uzavírat Rámcové smlouvy o obchodování s klienty. Po vypracování Rámcové smlouvy, podpisu a kontrole správnosti vyplněných údajů je klient jako PO, FO nebo FO podnikatel zanesen do aplikace FX Manager. Ke konkrétnímu obchodu s klientem může dojít až po řádném splnění všech těchto kroků. Další postup vedoucí k uzavření obchodu je totožný jako postup v případě obchodu s klientem, který má uzavřenou Rámcovou smlouvu, viz. bod 3. tohoto předpisu. Dealer je zodpovědný za to, že nebude uzavřen obchod s klientem, se kterým není uzavřena Rámcová smlouva a neproběhlo zadání údajů do aplikace FX Manager. V případě pochybností kontaktuje oddělení PP.
 1. 5. Nadlimitní obchod :
V případě, že se vyskytne obchodní případ, jehož částka je vyšší než limit dealera, je dealer povinen tento obchod konzultovat  s pracovníkem PP. Ten rozhodne o dalším postupu v tomto konkrétního obchodního případu. Limity dealera jsou určeny : - maximální částka obchodu 2,000.000,- CZK
 1. Uzavření pozice - protiobchod
Do knihy Denní evidence bezhotovostních obchodů zapisuje veškeré obchody klientů po sobě jdoucích i protiobchody k uzavření otevřené pozice (zajištění obchodů). Pracovník Front office je povinen evidovat u každého obchodu způsob zajištění a vyčíslit marži mezi nákupem a prodejem.  
 1. 7. Evidence obchodů
Ke každému obchodu je pracovník Front office povinen vytvořit tuto evidenci:
 • Tiket, který předá na oddělení Back office. Tiket označí pracovník Front office evidenčním  číslem  ( razítkem ), které zároveň slouží jako bezpečnostní kód.
  2)  Dealer je povinen vést vlastní operativní evidenci všech obchodů, které během dne udělal a to :
 1. v listinné podobě
 2. v elektronické podobě
 1. Obchody uzavírané se zaměstnanci a se spřízněnými osobami
V případě, že chce provést obchod zaměstnanec spol. Finance international, a.s. nebo jemu spřízněná osoba, musí dealer před uzavřením vlastního obchodu na tuto skutečnost upozornit pracovníka PP, a ten rozhodne o dalším postupu. Obchodovat ve firmě na vlastní účet i na účty blízkých je přísně zakázáno !
 1. Vyhlášky, zastupující osoby
Pracovník Front office nepoužije při propagaci svých služeb nepravdivé nebo zavádějící informace, nezamlčí důležité skutečnosti, nenabídne výhody, jejichž spolehlivost nemůže zaručit. Porušení článku 9 tohoto interního předpisu se bude považovat za porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a je důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem dle § 53 odst. 1), písm. B) zákona č. 65/1965 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Aby nedošlo ke střetu zájmů, pracoviště Back office a pracoviště Front office jsou na sobě nezávislá, neplatí zde vztah nadřízený a podřízený. Nařízení přijímají pouze od pracovníka PP či jeho zástupce na základě písemného pověření. Všechna práva o rozhodování a pověření druhé osoby musí být v souladu s interními předpisy, vyhláškou ČNB a devizovým zákonem. Zastupující osobou v případě nepřítomnosti pracovníka Front office je delegován pracovník Middle office.
 1. Výše poplatků bezhotovostních obchodů
Výše poplatků u bezhotovostních obchodů je stanovena v rozmezí 0 - 250 CZK/1 příkaz. V případě obchodů nad 500.000,- CZK je poplatek zdarma. Pro klienty VIP a nové klienty rozhoduje o odpuštění poplatku pracovník Front office po odsouhlasení s pracovníkem PP.
 1. Závěrečná ustanovení
Dodržování tohoto interního předpisu je závazné pro každého pracovníka Front office i pracovníka podpory prodeje a jeho svévolné nedodržování je považováno za hrubé porušování pracovní kázně.